طرح درس های بهداشت مبارزه
طرح درس اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
طرح درس اصول بهداشت محیط
طرح درس اصول و کلیات خدمات بهداشتی
طرح درس اصول و مبانی جامعه شناسی  
طرح درس اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری 
طرح درس آمار حیاتی مقدماتی  
طرح درس بهداشت حرفه ای
طرح درس بهداشت مواد غذایی
طرح درس تشریح و فیزیولوژی
طرح درس تکنولوژی آموزشی
طرح درس حشره شناسی پزشکی
طرح درس شیمی عمومی
طرح درس فارماکولوژی مبارزه
طرح درس فیزیک پزشکی
طرح درس کلیات پزشکی و بهداشت
طرح درس کلیات و اصول اپیدمیولوژی
طرح درس مدیریت و نظارت در  مراکز بهداشتی
ط
رح درس مصون سازی فعال و انفعالی
طرح درس میکروبیولوژی (1)
طرح درس میکروبیولوژی(2) باکتری شناسی و ویروس شناسی
طرح درس کارآموزی مبارزه با بیماری ها


طرح درس نیم سال اول تحصیلی 99-1398
طرح درس مصون سازی فعال و انفعالی
طرح درس کمک های اولیه

طرح درس ​اصول و کلیات خدمات بهداشتی
طرح درس اصول بهداشت محیط
طرح درس آموزش بهداشت و ارتباطات