طرح درس های بهداشت مبارزه
طرح درس اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
طرح درس اصول بهداشت محیط
طرح درس اصول و کلیات خدمات بهداشتی
طرح درس اصول و مبانی جامعه شناسی  
طرح درس اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری 
طرح درس آمار حیاتی مقدماتی  
طرح درس بهداشت حرفه ای
طرح درس بهداشت مواد غذایی
طرح درس تشریح و فیزیولوژی
طرح درس تکنولوژی آموزشی
طرح درس حشره شناسی پزشکی
طرح درس شیمی عمومی
طرح درس فارماکولوژی مبارزه
طرح درس فیزیک پزشکی
طرح درس کلیات پزشکی و بهداشت
طرح درس کلیات و اصول اپیدمیولوژی
طرح درس مدیریت و نظارت در  مراکز بهداشتی
ط
رح درس مصون سازی فعال و انفعالی
طرح درس میکروبیولوژی (1)
طرح درس میکروبیولوژی(2) باکتری شناسی و ویروس شناسی
طرح درس کارآموزی مبارزه با بیماری ها


طرح درس نیم سال دوم تحصیلی 99-1398

طرح درس مصون سازی فعال و انفعالی
طرح درس اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
طرح درس اصول تغذیه
طرح درس اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری

طرح درس تکنولوژی اموزشی
طرح درس کلیات پزشکی
طرح درس مبانی جامعه شناسی

طرح درس مدیریت و نظارت در  مراکز بهداشتی