طرح درس بهداشت خانواده
طرح درس آموزش بهداشت و ارتباطات
طرح درس بیماری های شایع در ایران
طرح درس اصول بهداشت محیط
طرح درس اصول و کلیات خدمات بهداشتی
طرح درس آمار حیاتی مقدماتی
طرح درس بهداشت حرفه ای
طرح درس بهداشت دانش آموزان و مدارس
طرح درس بهداشت دهان و دندان
طرح درس بهداشت سالمندان
طرح درس بیماری های شایع نوزادان و کودکان و طرق پیشگیری از آن در ایران
طرح درس تشریح و فیزیولوژی
طرح درس تغذیه کاربردی و رژیم غذایی
طرح درس تکنولوژی آموزشی
طرح درس جمعیت و تنظیم خانواده
طرح درس
روانشناسی و بهداشت روان
طرح درس
شیمی عمومی
طرح درس
فارماکولوژی.خانواده
طرح درس
فیزیک پزشکی
طرح درس
کلیات پزشکی و بهداشت
طرح درس
کلیات و اصول اپیدمیولوژی
طرح درس
کمک های اولیه
طرح درس مدیریت و نظارت در  مراکز بهداشتی
طرح درس
میکروبیولوژی


طرح درس نیم سال دوم تحصیلی 99-1398
طرح درس کلیات و اصول اپیدمیولوژی
طرح درس اصول بهداشت محیط
طرح درس اصول تغذیه
طرح درس تکنولوژی آموزشی

طرح درس بهداشت سالمندان
طرح درس کلیات پزشکی
طرح درس مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی