انجمن های علمی دانشکده
انجمن علمی پرستاری
انجمن علمی مامایی
انجمن علمی بهداشت