سید محسن حسینی
بسمه تعالی
رزومه آموزشی و پژوهشی
نام ونام خانوادگی: سید محسن حسینی بروجنی
تاریخ تولد: 1357
وضعیت تاهل:  متاهل
Email:smhosseinyb@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
 دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا وفوریتها، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391
کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1382-1379
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده پرستاری بروجن، 1379-1375
سوابق فعالیتهای آموزشی:
ده سال تدریس دروس تخصصی پرستاری : پرستاری داخلی جراحی،  پرستاری ویژه،  پرستاری دربحران وفوریتها، بررسی وضعیت سلامت 
مربی کارآموزی: داخلی جراحی، بهداشت مادران و نوزاد (بخش اورژانس)، پرستاری ویژه، بررسی وضعیت سلامت، نشانه شناسی ومعاینات بدنی
سوابق فعالیتهای پژوهشی:
مقالات چاپ شده:
 1. اخلاق پرستاری در بلایاو فوریتها، مجله علمی ترویجی انوار امروز، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، سال سوم ، شماره چهارم، زمستان 1390.
 2. تاثیر ورزشهای هوازی باشدت پایین بر فشارخون، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 9، شماره 2، تابستان 1386.
 3. بررسی تاثیرTENS بردامنه حرکتی وخشکی صبحگاهی مفصل زانو در بیماران مبتلا به اوستئوآرتریت، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 9 ،شماره 2، تابستان 1386.
 
طرح تحقیقاتی:
بررسی سطح آگاهی بیماران قلبی درمورد عوامل خطر ساز قلبی عروقی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی شهرکرد، استاد راهنمای طرح دانشجویی، 1385.
همایش:
 1. مدیریت خطر رخدادهای فناوری ناشی از بلایای طبیعی: نیازی برای صنعتی شدن ایمن. ششمین کنگره بین المللی سلامت در بلایا و فوریتها.1392، تهران (پوستربه زبان انگلیسی).
 2. پرفشاری خون :قاتل خاموش.همایش هفته پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرکرد، دی ماه 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد(سخنرانی).
 3. تاثیر ورزشهای هوازی باشدت پایین برفشاری خون. اولین همایش سراسری مراقبت ودرمان بیماران با طب مکمل وجایگزین،1387    دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(پوستر).
برگزاری کارگاه: 
تفسیر نوار قلب، بیمارستان تامین اجتماعی فرخشهر، 1392
احیاء قلبی ریوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، 1385
محاسبات دارویی، بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بروجن، 1382
عضویت:
کمیته ملی تحقیقات سلامت در بلایا و فوریتها، 1393
 
شرکت درکارگاه ها*
ارزیابی آمادگی بیمارستانی در برابر بلایا، روش تحقیق، کاربرد تکنولوژی در کلاس درس، آمار و SPSS پیشرفته، اخلاق حرفه ای، الگوهای یاددهی و یادگیری، کاربرد تکنولوژی در کلاس درس، روانشناسی یادگیری، ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، مقاله نویسی به زبان انگلیسی، مقاله نویسی به زبان فارسی ،  برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس، آموزش زبان انگلیسی، اعتبار محتوا، نحوه نگارش مقالات پزشکی، اصول تعلیم وتربیت اسلامی، آشنایی با اصول ترجمه، آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی درمجلاتISI، چگونگی استخراج از متن علمی، درآمدی بر امربه معروف ونهی از منکر، انگیزش ویاددهی اثربخش
*(گواهی های مربوطه موجود است)
سوابق حرفه ای:
 1. عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از 1384 تا کنون.
 2. مدیر گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از 1391-1387
 3. مسول شورای فرهنگی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد1391-1390
 4. عضو اداره توسعه آموزش دانشکده پزشکی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1391( در شرف تاسیس)
 5. عضو ستاداقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از اردیبهشت ماه 1390
 6. عضویت در شورای فرهنگی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1389
 7. عضوکارگروه جذب گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 1388   
 8. داور مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1387
 9. مسئول برنامه ریزی آموزش دانشکده پرستاری ومامایی بروجن1383
 10. پرستار پیام آور بهداشت بخش اورژانس بیمارستان آموزشی ولیعصر(عج) 1384-1382