طرح درس های پرستاری

طرح درس بهداشت جامعه

طرح درس پرستاری سلامت جامعه
طرح درس پرستاری سلامت فرد و خانواده
طرح درس پرستاری و بهداشت محیط
طرح درس بالینی سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط

طرح درس بهداشت مادر و نوزاد
طرح درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
طرح درس پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد
طرح درس بالینی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

طرح درس کودکان

طرح درس پرستاری کودک سالم
طرح درس پرستاری بیماری های کودکان
طرح درس بالینی کودک سالم و بیماری های کودکان
طرح درس بالینی نوزادان

طرح درس داخلی- جراحی

طرح درس اصول و مهارت های پرستاری
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری
طرح درس پرستاری بزرگسالان- سالمندان (1)
طرح درس پرستاری بزرگسالان- سالمندان (2)
طرح درس پرستاری بزرگسالان- سالمندان (3)
طرح درس مراقبت های پرستاری در منزل
طرح درس پرستاری اورژانس در بحران و حوادث غیر مترقبه
طرح درس مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویزه
طرح درس بالینی اصول و مهارت های پرستاری
طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان- سالمندان (1) بخش داخلی- جراحی
طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان- سالمندان (2) بخش گوارش
طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان- سالمندان (2) بخش ارتوپدی
طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان- سالمندان (2) بخش ارولوژی
طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان- سالمندان (2) بخش نفرولوژی
طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان- سالمندان (2) بخش زنان
طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان- سالمندان (3) بخش قلب
طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان- سالمندان (3) بخش غدد
طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان- سالمندان (3) بخش عفونی
طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان- سالمندان (3) بخش تنفس
طرح درس بالینی پرستاری در مشکلات شایع ایران بخش داخلی اعصاب
طرح درس بالینی پرستاری در مشکلات شایع ایران بخش جراحی اعصاب
طرح درس بالینی پرستاری در مشکلات شایع ایران بخش چشم
طرح درس بالینی پرستاری در مشکلات شایع ایران بخش گوش و حلق و بینی
طرح درس بالینی پرستاری در مشکلات شایع ایران بخش پوست و سوختگی
طرح درس پرستاری مشکلات ویژه بخش سی سی یو
طرح درس پرستاری مشکلات ویژه بخش آی سی یو
طرح درس پرستاری مشکلات ویژه بخش همودیالیز
طرح درس فارماکولوژی بالینی

طرح درس روان پرستاری
طرح درس روانشناسی فردی و اجتماعی
طرح درس پرستاری بهداشت روان
طرح درس پرستاری بیماری های روان
طرح درس بالینی بهداشت روان

طرح درس فیزیولوژی
طرح درس اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه‌ای
طرح درس اصول مدیریت خدمات پرستاری

طرح درس فرایند آموزش بیمار
طرح درس روش تحقیق در پرستاری

طرح درس پرستاری نیم‌سال اول تحصیلی 1401-1400

طرح درس پرستاری بهداشت محیط
طرح درس اصول بهداشت محیط
طرح درس زبان تخصصی
طرح درس پرستاری کودک بیمار
طرح درس
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه‌ای
طرح درس پرستاری بیماری های روان
طرح درس اصول و مهارت های پرستاری
طرح درس پرستاری بزرگسالان سالمندان 1
طرح درس پرستاری بزرگسالان- سالمندان 3
طرح درس بررسی وضعیت سلامت
طرح درس فیزیولوژی
طرح درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد