سیمین طهماسبی
بسمه تعالی
فعالیت های آموزشی پژوهشی واجرایی

سوابق تحصیلی دانشگاهی
 
مدرک تحصیلی            رشته تحصیلی           دانشگاه محل تحصیل سال اخذ مدرک تحصیلی
۱۳۸۷-۱۳۹۲ دکتری پرستاری :    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۳۷۷- ۱۳۷۹: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه:  دانشگاه تربیت مدرس تهران
۱۳۷۲- ۱۳۷۷: کارشناسی پرستاری:     دانشگاه صنعت نفت اهواز
 

سوابق اجرایی آموزشی
 
 • مدیر گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرداز 1380 لغایت 1387
 • ریاست دانشکده پرستاری و مامایی وبهداشت از 1394
 

سابقه تدریس
 
 • پرستاری بهداشت جامعه 1و2و3
 • اصول و فرایندآموزش به بیمار
 • اصول مدیریت پرستاری
 • زبان تخصصی
 • جمعیت و تنظیم خانواده
 • اپیدمیولوژی
 • پرستاری بهداشت روان 1و2
 • اصول خدمات آموزش بهداشت
 • مدرس بالینی حق التدریس دانشکده پرستاری دانشگاه شاهد1378-1379
 • تحقیق در پرستاری
 • اخلاق حرفه ای و ارتباط حرفه ای
 
 
 
شرکت در مجامع علمی

                        
ردیف نام سمینار/گنگره/همایش/محل برگزاری نوع مشارکت سال
1 جايگاه بهداشت جنسي در باروري و ناباروري سخنراني  اسفند1383
2 بهداشت زنان دانشكده پرستاري مامايي كردستان پوستر ارديبهشت 1384
3 بهداشت زنان متخصصين زنان دانشگاه ع پ مشهد پوستر 27 مرداد 1385
4 سالمندان و پزشكي سالمندان دانشگاه ع پ اصفهان پوستر 22 دي 1383
5 بهداشت زنان متخصصين زنان دانشگاه ع پ مشهد پوستر 27 مرداد 1385
6 سالمندان و پزشكي سالمندان دانشگاه ع پ اصفهان پوستر 22 دي 1383
7 خانواده  و مشكلات جنسي دانشگاه شاهد سخنراني 3 آذر 1384
8 مراقبت پرستاري در بيماري خاص کرمانشاه سخنرانی 10 خرداد 1384
 
 
شرکت در کارگاه های آموزشی

 
ردیف  کارگاه سال
1 مقاله نویسی به زبان انگلیسی 20/10/1384
2 برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس 15/11/1383
3 ارزشیابی واندازه گیری و پیشرفت تحصیلی 15/11/1384
4 آمار و SPSS مقدماتی 20/9/1385
5 روانشناسی یادگیری 1/5/1385
6 اخلاق حرفه ای 10/11/1385
7 الگوهای یاددهی یادگیری 7/5/1385
8 مقاله نویسی انگلیسی 15/10/1389
9 تعلیم و تربیت سطح 1 1/6/1390
10 تعلیم و تربیت سطح 2 3/6/1390
11 تعلم و تربیت سطح3 31/6/1390
12 بین المللی  آنالیز مطالعات کیفی دانشگاه تهران 2/8/1391
13 طراحی و روان سنجی ابزار دانشگاه علوم بهزیستی 10/2/1392
 
 
كتابھا(گردآوريوتدوين،ترجمه،ويرايش)
 
 • طهماسبی س(1387)بهداشت جسمی ،روانی از بلوغ تا یائسگی
 
 
 
مقالات چاپ شده درنشریات

 
ردیف عنوان نام نشریه/محل نشریه شماره نشریه سال انتشار
1 اثربخشي بحث گروهي بر تصوير ذهني نوجاوانان تالاسمي شهركرد علوم پزشكي شهركرد دوره 7 شماره 4 1384
2 مقايسه ميزان رضايتمندي از زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه دار شهركر دانشكده پرستاري و مامايي همدان دوره 14 شماره 2 زمستان 1385
3 بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور دانشكده پرستاري مامايي كرمانشاه شماره 5 زمستان 1385
4 كودكان و تالاسمي دو فصلنامه دانشكده پرستاری  مامایی گيلان دوره17
شماره5
تابستان1386
5 مقايسه ديدگاه كودكان تالاسميك و والدينشان از كيفيت زندگي علوم پزشكي شهركرد دوره 8 شماره 4 زمستان 1385
6 بررسي رضايت از زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها در گناباد دانشگاه علوم پزشکی
گناباد
دوره 12
شماره 2
 
1385
7 سبك هاي يادگيري و كاربرد آن در پرستاري مجله راهبردهای آموزش دوره سوم
شماره 2
تابستان
1389
 
9 مرور منظم ابزاری ارزشمند برای ارزشیابی و تلخیص نتایج مطالعات قبلی فصلنامه آموزشی دانشکده پرستاری بقیه الله تابستان شماره 51 1392
10  اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران بالینی: یک مطالعه کیفی مجله پرستاری بالینی دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد دوره دوم
شماره 3
1392
11 Professional Socialization from Iranian Nurses Experiences Middle-East Journal of Scientific Research 17(7) 2013
12 عوامل مرتبط ب اتمایل به انجام جراحی هاي زیبایی براساس نظریه عملکرد منطقی دردانشجویان شهرکرد پرستاري ومامایی جامع نگر
گیلان
(74)24 1393
13 اجتماعی شدن حرفه ای در پرستاران چگونه اتفاق می افتد؟ فصلنامه آموزشی دانشکده پرستاری بقیه الله تاییدیه چاپ زمستان 1393
14 مفهوم اجتماعی شدن پرستار و عوامل مرتبط با آن: مروری نظام مند
 
مجله مدیریت ارتقا سلامت تاییده چاپ 1393
15 بررسی عوامل موثر بر مدیریت بدن بر اساس مدل گافمن دانشجويان شهرکرد فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی در دست داوری 1393
16 Designing&psychometry  of an Instrument for measurement of Iranian professional nursing socialization level Asian Nursing Research assessing 2014
 
 
 
 افتخارات و جوایز
 
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1384
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1386
 • رتبه برتر شاخص های فرهنگی، آموزشی  و پژوهشی1392
 • پژوهش گر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1392
 • رتبه برتر شاخص های فرهنگی، آموزشی  و پژوهشی 1393