هیئت رئیسه

ریاست دانشکده


دکتر شهرام مشهدی زاده

دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی
گرایش: نوروفیزیولوژی
مرتبه علمی: استادیار

 
شماره تماس: 33361047 038
33361000 038 داخلی 424
 

معاونین دانشکده