هیئت ریسه

سرپرست اداره کل توسعه ی  آموزش علوم پزشکی

* مشخصات فردی:
سیمین طهماسبی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

فعالیت های آموزشی پژوهشی واجرایی
سوابق تحصیلی دانشگاهی
مدرک تحصیلی            رشته تحصیلی           دانشگاه محل تحصیل سال اخذ مدرک تحصیلی
۱۳۸۷-۱۳۹۲ دکتری پرستاری:       دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۳۷۷- ۱۳۷۹: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه:     دانشگاه تربیت مدرس تهران
۱۳۷۲- ۱۳۷۷: کارشناسی پرستاری:      دانشگاه صنعت نفت اهواز
 
 


رئیس دانشکده  اعظم علوی اشکفتکی
(استادیار پایه13 گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)
        
 سوابق تحصيلي:
1389-1394 :  دكتري پرستاري. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
1382-1380: كارشناسي ارشد آموزش  پرستاري  اطفال. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
1379-1375: كارشناسي پرستاري. دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 

معاونین دانشکده