اعضای هیئت علمی و اساتید
 
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

دانشکده علوم پزشکی
 

 
اعضاء هيات علمي گروه پرستاري
 
سیمین طهماسبی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری
اعظم علوی اشکفتکی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری
شیرین میرزائیان

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
پروین محمدی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
مریم خدیبی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

شیرین مددکار

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری


 

فروغ اخوت

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری


 
 
 
 1. سركار خانم دكتر سيمين طهماسبي
 2. سركار خانم دكتر اعظم علوی
 3. سركار خانم شيرين ميرزائيان
 4. سركار خانم پروين محمدي
 5. سركار خانم مريم خديبي
 6. سرکار خانم شیرین مددکار
 7. سرکار خانم فروغ اخوت
   
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه     علمی پست الکترونیک
1 سیمین طهماسبی دکتری استاديار Tahmas.s2004@gmail.com
2 اعظم علوی اشکفتکی دکتری استاديار Azam_alavi92@yahoo.com
3 پروین محمدی کارشناسی ارشد مربی mohamadi.par125@yahoo.com
4 شیرین میرزائیان کارشناسی ارشد                                         مربی mirzaean.sh@gmail.com
5 مریم خدیبی  کارشناسی ارشد           مربی maryam.khadibi@gmail.com
6 شیرین مددکار کارشناسی ارشد مربی shirinmadadkar@gmail.com
7 فروغ اخوت کارشناسی ارشد مربی foroghokhovat92@gmail.com
 

 
اعضاء هيات علمي  گروه مامايي
 
لاله رستاک

مرتبه علمی: مربی
 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی
لیلا گودرزی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

نسرین بابادائی

مرتبه علمی: مربی

 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی
 

عصمت دهقانی

مرتبه علمی: مربی

 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

 
  مرضیه قاسمی

مرتبه علمی: مربی

 

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

 
 1. سركار خانم لاله رستاك
 2. سركار خانم ليلا گودرزي
 3. سركار خانم نسرين بابادائي
 4. سرکار خانم عصمت دهقانی
 5. سركار خانم مرضيه قاسمي
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 لاله رستاک کارشناسی ارشد مربی Rastak79@yahoo.com
2 لیلا گودرزی کارشناسی ارشد مربی L-godarzi@iaushk.ac.ir
3 نسرين بابادائي کارشناسی ارشد مربی  samani_nasrin@yahoo.com
4 عصمت دهقاني کارشناسی ارشد مربي dehghani_1361@yahoo.com
5 مرضیه قاسمی کارشناسی ارشد مربی ghasemi.m93@yahoo.com
 
 
اعضاء هيات علمي  گروه  بهداشت و مديريت خدمات بهداشتي- درماني 
 

زهره کریمیان کاکلکی

مرتیه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت
منیکا متقی

مرتیه علمی:
استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
شهرام مشهدی زاده

مرتیه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

1. سرکار خانم دکتر زهره کریمیان
2. سرکار خانم دکتر منیکا متقی
3. جناب آقای دکتر شهرام مشهدی زاده


 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 زهره کریمیان کاکلکی  دکتری استادیار zohrehkarimian68@yahoo.com
2 منیکا متقی دکتری استادیار monika3005@yahoo.com
3 شهرام مشهدی زاده دکتری استادیار mashhadizadeh79@yahoo.com