اعضای هیئت علمی و اساتید
 
 رسالت  mission 
 توسعه علمي سرمايه هاي انساني جامعه، گسترش كمي و كيفي آموزش و پژهش، فراهم كردن بستر مناسب براي تحقيق، تلاش در جهت رشد و  ارتقاء شايستگي هاي دانشجويان و هيات علمي، كمك به توسعه  فرهنگ و اخلاق حرفه اي در علوم پزشكي.
ديدگاه  vision
  ارتقاء جايگاه كشوري خود  در بين دانشگاههاي  علوم پزشكي آزاد كشور طي 5 سال آينده، توسعه كمي و كيفي حوزه تحصيلات تكميلي در  رشته هاي علوم پزشكي
ليست اعضاء هيات علمي ( گروه پرستاري)

 
شیرین میرزائیان

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
سیمین طهماسبی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری
  سید محسن حسینی بروجنی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
پروین محمدی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
اعظم علوی اشکفتکی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری
مریم خدیبی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
 
 1. سركار خانم دكتر اعظم علوي
 2. سركار خانم دكتر سيمين طهماسبي
 3. جناب آقاي دكتر محسن حسيني
 4. سركار خانم پروين محمدي
 5. سركار خانم شيرين ميرزاييان
 6. سركار خانم مريم خديبي
   
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 سیمین طهماسبی دکتری استاديار Tahmas.s2004@gmail.com
2 اعظم علوی اشکفتکی دکتری استاديار Azam_alavi92@yahoo.com
3 سید محسن حسینی دانشجوی دکتری مربی smhosseini222@gmail.com
smhosseinyb@yahoo.com
4 پروین محمدی کارشناسی ارشد مربی mohamadi.par125@yahoo.com
5 شیرین میرزائیان کارشناسی ارشد مربی mirzaean.sh@gmail.com
6 مریم خدیبی کارشناسی ارشد مربی maryam.khadibi@gmail.com
 
 
ليست اعضاء هيات علمي ( گروه مامايي)
 
  معصومه دل آرام

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامائی
لاله رستاک

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامائی
لیلا گودرزی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامائی
  نسرین بابادائی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامائی
 1. سرکار خانم معصومه دل ارام
 2. سركار خانم لاله رستاك
 3. سركار خانم ليلا گودرزي
 4. سركار خانم نسرين بابادائي
 5. سرکار خانم دهقانی
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 لاله رستاک کارشناسی ارشد مربی Rastak79@yahoo.com
2 لیلا گودرزی کارشناسی ارشد مربی L-godarzi@iaushk.ac.ir
3 نسرين بابادائي کارشناسی ارشد مربی  samani_nasrin@yahoo.com
4 معصومه دل آرام کارشناسی ارشد استاديار masoumehdelaram@yahoo.com
5 عصمت دهقانی کارشناسی ارشد مربی  
 
 
ليست اعضاء هيات علمي ( گروه  بهداشت و مديريت خدمات بهداشتي- درماني )
 
  زهره کریمیان کاکلکی

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری آموزش بهداشت
  حمیدرضا صالحی چالشتری

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت
                                بهمن نیک پور

مرتیه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت بهداشت و خدمات درمانی

 
  کیوان رحمانی

مرتیه علمی: مربی


رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بهداشت و خدمات درمانی
 
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 زهره کریمیان کاکلکی دانشجوی دکتری مربی zohrehkarimian68@yahoo.com  
2 حمید رضا صالحی کارشناسی ارشد مربی      
3 بهمن نیک پور دکتری دانشیار      
4 کیوان رحمانی دانشجوی دکتری مربی