اعضای هیئت علمی و اساتید
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
دانشکده علوم پزشکی
 

 
اعضاء هيات علمي  گروه پرستاري
 
سیمین طهماسبی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری
اعظم علوی اشکفتکی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری
شیرین میرزائیان

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
پروین محمدی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
مریم خدیبی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

شیرین مددکار

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری


 

فروغ اخوت

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری


 
 
 
 1. سركار خانم دكتر سيمين طهماسبي
 2. سركار خانم دكتر اعظم علوی
 3. سركار خانم شيرين ميرزاييان
 4. سركار خانم پروين محمدي
 5. سركار خانم مريم خديبي
 6. سرکار خانم شیرین مددکار
 7. سرکار خانم فروغ اخوت
   
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه     علمی پست الکترونیک
1 سیمین طهماسبی دکتری استاديار Tahmas.s2004@gmail.com
2 اعظم علوی اشکفتکی دکتری استاديار Azam_alavi92@yahoo.com
3 پروین محمدی کارشناسی ارشد مربی mohamadi.par125@yahoo.com
4 شیرین میرزاییان کارشناسی ارشد                                         مربی mirzaean.sh@gmail.com
5 مریم خدیبی کارشناسی ارشد                       مربی maryam.khadibi@gmail.com
6 شیرین مددکار کارشناسی ارشد مربی shirinmadadkar@gmail.com
7 فروغ اخوت کارشناسی ارشد مربی foroghokhovat92@gmail.com
 

 
اعضاء هيات علمي  گروه مامايي
 
لاله رستاک

مرتبه علمی: مربی
 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی
لیلا گودرزی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی
 

نسرین بابادائی

مرتبه علمی: مربی

 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی
 

عصمت دهقانی

مرتبه علمی: مربی

 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

 
  بهناز شه نیایی

مرتبه علمی: مربی

 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی
 
 1. سركار خانم لاله رستاك
 2. سركار خانم ليلا گودرزي
 3. سركار خانم نسرين بابادائي
 4. سرکار خانم عصمت دهقانی
 5. سرکار خانم بهناز شه نیایی
 6. سركار خانم مرضيه قاسمي
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 لاله رستاک کارشناسی ارشد مربی Rastak79@yahoo.com
2 لیلا گودرزی کارشناسی ارشد مربی L-godarzi@iaushk.ac.ir
3 نسرين بابادائي کارشناسی ارشد مربی  samani_nasrin@yahoo.com
4 عصمت دهقاني کارشناسی ارشد مربي dehghani_1361@yahoo.com
5 بهناز شه نيايي کارشناسی ارشد مربی behnaz.shahniaee@yahoo.com
6 مرضيه قاسمي دانشجوي دكتري مربي ghasemi.m93@yahoo.com
 
 
اعضاء هيات علمي  گروه  بهداشت و مديريت خدمات بهداشتي- درماني 
 

زهره کریمیان کاکلکی

مرتیه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت
منیکا متقی

مرتیه علمی:
استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  حمیدرضا صالحی چالشتری

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت
                                بهمن نیک پور

مرتیه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت بهداشتی و درمانی

 
  کیوان رحمانی

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بهداشتی و درمانی

 
 
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 زهره کریمیان کاکلکی دانشجوی دکتری مربی zohrehkarimian68@yahoo.com
2 منیکا متقی دکتری مربی monika3005@yahoo.com
3 حمید رضا صالحی کارشناسی ارشد مربی  
4 بهمن نیک پور دکتری دانشیار  
5 کیوان رحمانی دانشجوی دکتری مربی