اعضای هیئت علمی و اساتید
دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

رسالت  mission 
توسعه علمي سرمايه هاي انساني جامعه، گسترش كمي و كيفي آموزش و پژهش، فراهم كردن بستر مناسب براي تحقيق، تلاش در جهت رشد و  ارتقاء شايستگي هاي دانشجويان و هيات علمي، كمك به توسعه  فرهنگ و اخلاق حرفه اي در علوم پزشكي

ديدگاه  vision
ارتقاء جايگاه كشوري خود  در بين دانشگاه هاي  علوم پزشكي آزاد كشور  در مدت  5 سال آينده، توسعه كمي و كيفي حوزه تحصيلات تكميلي در  رشته هاي علوم پزشكي

 
ليست اعضاء هيات علمي دانشکده علوم پزشکی ( گروه پرستاري)
سیمین طهماسبی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری
اعظم علوی اشکفتکی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری
شیرین میرزائیان

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
پروین محمدی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
مریم خدیبی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

شیرین مددکار

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری


 

فروغ اخوت

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری


 
 
 
 1. سركار خانم دكتر سيمين طهماسبي
 2. سركار خانم دكتر اعظم علوی
 3. سركار خانم شيرين ميرزاييان
 4. سركار خانم پروين محمدي
 5. سركار خانم مريم خديبي
 6. سرکار خانم شیرین مددکار
 7. سرکار خانم فروغ اخوت
   
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه     علمی پست الکترونیک
1 سیمین طهماسبی دکتری استاديار Tahmas.s2004@gmail.com
2 اعظم علوی اشکفتکی دکتری استاديار Azam_alavi92@yahoo.com
3 پروین محمدی کارشناسی ارشد مربی mohamadi.par125@yahoo.com
4 شیرین میرزاییان کارشناسی ارشد                                         مربی mirzaean.sh@gmail.com
5 مریم خدیبی کارشناسی ارشد                       مربی maryam.khadibi@gmail.com
6 شیرین مددکار کارشناسی ارشد مربی shirinmadadkar@gmail.com
7 فروغ اخوت کارشناسی ارشد مربی foroghokhovat92@gmail.com
 
 
ليست اعضاء هيات علمي ( گروه مامايي)
 
معصومه دل آرام

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
لاله رستاک

مرتبه علمی: مربی
 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
لیلا گودرزی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
 

نسرین بابادائی

مرتبه علمی: مربی

 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
 

عصمت دهقانی

مرتبه علمی: مربی

 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد

 
  بهناز شه نیایی

مرتبه علمی: مربی

 
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
 
 1. سرکار خانم معصومه دل ارام
 2. سركار خانم لاله رستاك
 3. سركار خانم ليلا گودرزي
 4. سركار خانم نسرين بابادائي
 5. سرکار خانم عصمت دهقانی
 6. سرکار خانم بهناز شه نیایی
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 لاله رستاک کارشناسی ارشد مربی Rastak79@yahoo.com
2 لیلا گودرزی کارشناسی ارشد مربی L-godarzi@iaushk.ac.ir
3 نسرين بابادائي کارشناسی ارشد مربی  samani_nasrin@yahoo.com
4 معصومه دل آرام کارشناسی ارشد استاديار masoumehdelaram@yahoo.com
5 عصمت دهقانی کارشناسی ارشد مربی Dehghani_1361@yahoo.com
 
 
ليست اعضاء هيات علمي ( گروه  بهداشت و مديريت خدمات بهداشتي- درماني )

زهره کریمیان کاکلکی

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری آموزش بهداشت
منیکا متقی

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت
  حمیدرضا صالحی چالشتری

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت
                                بهمن نیک پور

مرتیه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت بهداشت و خدمات درمانی

 
  کیوان رحمانی

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بهداشت و خدمات درمانی

 
 
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 زهره کریمیان کاکلکی دانشجوی دکتری مربی zohrehkarimian68@yahoo.com
2 منیکا متقی دکتری مربی monika3005@yahoo.com
3 حمید رضا صالحی کارشناسی ارشد مربی  
4 بهمن نیک پور دکتری دانشیار  
5 کیوان رحمانی دانشجوی دکتری مربی