کارمندان
مدیر امور عمومی


 
       نام خانوادگي:  رفیع
       نام: جعفر

 
شماره تماس: 03833361000 داخلی 416، 03833361047
 


مسول مرکز مهارتهای بالینی (پراتیک)


 

       نام خانوادگي: کیانپور
       نام:ایران

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 415،

 


کارشناسان آموزش

       نام خانوادگي:  رفیع
       نام: جعفر
   

شماره تماس: 03833361000 داخلی 416، 33361047


مسئول کتابخانه


       نام خانوادگي: بازیار
       نام: معصومه

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 416،


مربي بالين

نام خانوادگی: خداورديان
نام:زهرا
مربي بالين

نام خانوادگی:قاسمي
نام:بهجت
مربي بالين

نام خانوادگی:مهرباني
نام:الهام


مربي بالين


نام خانوادگی:قاسمي
نام:نیلوفر


مربي بالين


نام خانوادگی:احمدی
نام:لیلا


مربي بالين


نام خانوادگی:بیات
نام:اکرم