کارمندان
مدیر امور عمومی


 
       نام خانوادگي:  کمالی
       نام: تهمینه

 مدرک تحصیلی:کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شماره تماس: 03833361000 داخلی 416، 03833361047
 


مسول مرکز مهارتهای بالینی (پراتیک)


 

       نام خانوادگي: کیانپور
       نام:ایران

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 415،

 


کارشناسان آموزش

       نام خانوادگي:  کمالی
       نام: تهمینه
مدرک تحصیلی:کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  

شماره تماس: 03833361000 داخلی 416، 33361047


مسئول کتابخانه


       نام خانوادگي: بازیار
       نام: معصومه

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 416،


مربي بالين

نام خانوادگی: خداورديان
نام:زهرا
مربي بالين

نام خانوادگی:قاسمي
نام:بهجت
مربي بالين

نام خانوادگی:مهرباني
نام:الهام