گروه پرستاری
مدیر گروه
سركار خانم پروين محمدي
عضو هیأت علمی گروه پرستاری
ایمیل: mohamadi.par125@yahoo.com

 
لیست اعضاء هیأت علمی گروه پرستاری
  1. سركار خانم دكتر سيمين طهماسبي
  2. سركار خانم دكتر اعظم علوی
  3. سركار خانم شيرين ميرزاييان
  4. سركار خانم پروين محمدي
  5. سركار خانم مريم خديبي
  6. سرکار خانم شیرین مددکار
  7. سرکار خانم فروغ اخوت
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 سیمین طهماسبی دکتری استاديار Tahmas.s2004@gmail.com
2 اعظم علوی اشکفتکی دکتری استاديار Azam_alavi92@yahoo.com
3 پروین محمدی کارشناسی ارشد مربی mohamadi.par125@yahoo.com
4 شیرین میرزاییان کارشناسی ارشد مربی mirzaean.sh@gmail.com
5 مریم خدیبی کارشناسی ارشد مربی maryam.khadibi@gmail.com
6 شیرین مددکار کارشناسی ارشد مربی shirinmadadkar@gmail.com
7 فروغ اخوت کارشناسی ارشد مربی foroghokhovat92@gmail.com