گروه پرستاری
مدیر گروه پرستاری

خانم پروین محمدی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرکرد
نام:پروین                          نام خانوادگی:محمدی                               متولد:1358
مرتبه علمی:مربی            پایه: 3
گروه:پرستاری                  دانشکده:پرستاری مامایی وبهداشت             تاریخ استخدام: 1387

 ليست اعضاء هيات علمي ( گروه پرستاري)
  1. سركار خانم دكتر اعظم علوي
  2. سركار خانم دكتر سيمين طهماسبي
  3. جناب آقاي دكتر محسن حسيني
  4. سركار خانم پروين محمدي
  5. سركار خانم شيرين ميرزائيان
  6. سركار خانم مريم خديبي
  
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 سیمین طهماسبی دکتری استاديار Tahmas.s2004@gmail.com
2 اعظم علوی اشکفتکی دکتری استاديار Azam_alavi92@yahoo.com
3 سید محسن حسینی دانشجوی دکتری مربی smhosseini222@gmail.com
smhosseinyb@yahoo.com
4 پروین محمدی کارشناسی ارشد مربی mohamadi.par125@yahoo.com
5 شیرین میرزائیان کارشناسی ارشد مربی mirzaean.sh@gmail.com
6 مریم خدیبی کارشناسی ارشد مربی maryam.khadibi@yahoo.com