گروه پرستاری
مدیر گروه پرستاری

سرکار خانم پروین محمدی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
آدرس الکترونیکی

mohamadi.par125@yahoo.com

ليست اعضاء هيات علمي ( گروه پرستاري)
  1. سركار خانم دكتر اعظم علوي
  2. سركار خانم دكتر سيمين طهماسبي
  3. سركار خانم پروين محمدي
  4. سركار خانم شيرين ميرزائيان
  5. سركار خانم مريم خديبي
  6. سرکار خانم شیرین مددکار
  7. سرکار خانم فروغ اخوت

  
رديف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی  آدرس الکترونیک
1 سیمین طهماسبی دکتری استاديار Tahmas.s2004@gmail.com
2 اعظم علوی اشکفتکی دکتری استاديار Azam_alavi92@yahoo.com
3 پروین محمدی کارشناسی ارشد مربی mohamadi.par125@yahoo.com
4 شیرین میرزائیان کارشناسی ارشد مربی mirzaean.sh@gmail.com
5 مریم خدیبی کارشناسی ارشد مربی maryam.khadibi@gmail.com
6 شیرین مددکار کارشناسی ارشد مربی shirinmadadkar@gmail.com
7 فروغ اخوت کارشناسی ارشد مربی foroghokhovat92@gmail.com