گروه مامائی
مدیر گروه مامایی


نام و نام خانوادگی : لیلا گودرزی
آدرس الکترونیکی:L_godarzi@yahoo.com


ليست اعضاء هيات علمي ( گروه مامايي)
  1. سركار خانم لاله رستاك
  2. سركار خانم ليلا گودرزي
  3. سركار خانم نسرين بابادائي
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 لاله رستاک کارشناسی ارشد مربی Rastak79@yahoo.com
2 لیلا گودرزی کارشناسی ارشد مربی L_godarzi@yahoo.com
3 سركار خانم نسرين بابادائي کارشناسی ارشد مربی  samani_nasrin@yahoo.com
4 عصمت دهقانی چرمهینی کارشناسی ارشد مربی Dehghani_1361@yahoo.com
 
چارت دروس مامایی

برنامه درسی مامایی
ترم1
ترم3
ترم5
ترم7
ترم7 ورودی 92
ترم8
برنامه بیمارستان مامایی نیمسال اول97-96