گروه مامائی

مدیر گروه مامایی
سرکار خانم لاله رستاک
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

آدرس الکترونیکی: Rastak79@yahoo.com
 
ليست اعضاء هيات علمي ( گروه مامايي)
  1. سرکار خانم معصومه دلارام
  2. سركار خانم لاله رستاك
  3. سركار خانم ليلا گودرزي
  4. سركار خانم نسرين بابادائي
  5.  سرکار خانم عصمت دهقانی چرمهینی
  6. سرکار خانم بهناز شه نیایی
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات مرتبه علمی آدرس الکترونیکی
1 معصومه دلارام کارشناسی ارشد استادیار masoumehdelaram@yahoo.com
2 لاله رستاک کارشناسی ارشد مربی Rastak79@yahoo.com
3 لیلا گودرزی کارشناسی ارشد مربی L_godarzi@yahoo.com
4 نسرين بابادائي کارشناسی ارشد مربی  samani_nasrin@yahoo.com
5 عصمت دهقانی  کارشناسی ارشد مربی Dehghani_1361@yahoo.com
6 بهناز شه نیایی کارشناسی ارشد مربی Behnaz.shahniaee@yahoo.com