گروه مامائی

مدیر گروه مامایی

سرکار خانم لاله رستاک
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

آدرس الکترونیکی: Rastak79@yahoo.com
 
ليست اعضاء هيات علمي ( گروه مامايي)
  1. سرکار خانم لاله رستاك
  2. سركار خانم ليلا گودرزي
  3. سركار خانم نسرين بابادائي
  4.  سرکار خانم عصمت دهقانی چرمهینی
  5. سركار خانم مرضيه قاسمي
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات مرتبه علمی آدرس الکترونیکی
1 لاله رستاک کارشناسی ارشد مربی Rastak79@yahoo.com
2 لیلا گودرزی کارشناسی ارشد مربی L_godarzi@yahoo.com
3 نسرين بابادائي کارشناسی ارشد مربی  samani_nasrin@yahoo.com
4 عصمت دهقانی کارشناسی ارشد مربی Dehghani_1361@yahoo.com
5 مرضيه قاسمی کارشناسی ارشد مربي ghasemi.m93@yahoo.com