گروه بهداشت

مدیر گروه
سرکار خانم دکتر منیکا متقی
آدرس الکترونیکی:
Monika3005@yahoo.co.uk

ليست اعضاء هيات علمي (گروه بهداشت و مديريت خدمات بهداشتي-درماني)
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 زهره کریمیان کاکلکی دانشجوی دکتری مربی zohrehkarimian68@yahoo.com
2 منیکا متقی دکتری مربی Monika3005@yahoo.co.uk
3 بهمن نیک پور دکتری استادیار  
4 حمیدرضا صالحی کارشناسی ارشد مربی  
5 کیوان رحمانی دانشجوی دکتری مربی  
 
چارت دروس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی