گروه بهداشت و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیر گروه

سرکار خانم دکتر زهره کریمیان کاکلکی

عضو هیأت علمی گروه بهداشت
آدرس الکترونیکی: zohrehkarimian68@gmail.com


ليست اعضاء هيات علمي (گروه بهداشت و مديريت خدمات بهداشتي-درماني)
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 زهره کریمیان کاکلکی  دکتری استادیار zohrehkarimian68@gmail.com
2 منیکا متقی دکتری استادیار Monika3005@yahoo.co.uk
3 شهرام مشهدی زاده دکتری استادیار mashhadizadeh79@yahoo.com
 
سر فصل دروس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

سرفصل دروس
 بهداشت خانواده

سرفصل دروس بهداشت مبارزه با بیماریها