گروه بهداشت

مدیر گروه

سرکار خانم دکتر زهره کریمیان کاکلکی
آدرس الکترونیکی:
zohrehkarimian68@gmail.com

ليست اعضاء هيات علمي (گروه بهداشت و مديريت خدمات بهداشتي-درماني)
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 زهره کریمیان کاکلکی  دکتری استادیار zohrehkarimian68@gmail.com
2 منیکا متقی دکتری استادیار Monika3005@yahoo.co.uk
3 مجید شیرزادی دکتری استادیار  
4 شهرام ذاکرین دکتری استادیار  
5 حمیدرضا صالحی کارشناسی ارشد مربی  
 
سر فصل دروس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

سرفصل دروس
 بهداشت خانواده

سرفصل دروس بهداشت مبارزه با بیماری ها