گروه بهداشت
مدیر گروه

خانم زهره کریمیان کاکلکی

ليست اعضاء هيات علمي (گروه بهداشت و مديريت خدمات بهداشتي-درماني)
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 زهره کریمیان کاکلکی دانشجوی دکتری مربی  
2 بهمن نیک پور دکتری استادیار  
3 حمیدرضا صالحی کارشناسی ارشد مربی  
4 کیوان رحمانی دانشجوی دکتری مربی  
 
چارت دروس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی