گروه بهداشت
 
گروه بهداشت

مدیر گروه

سرکار خانم زهره کریمیان کاکلکی
آدرس الکترونیکی:
zohrehkarimian68@yahoo.com

ليست اعضاء هيات علمي (گروه بهداشت و مديريت خدمات بهداشتي-درماني)
 
رديف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 زهره کریمیان کاکلکی دانشجوی دکتری مربی zohrehkarimian68@yahoo.com
2 بهمن نیک پور دکتری استادیار  
3 حمیدرضا صالحی کارشناسی ارشد مربی  
4 کیوان رحمانی دانشجوی دکتری مربی  
 
چارت دروس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
برنامه درسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ترم 1 نیمسال اول 98-97
برنامه درسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ترم 3 نیمسال اول 98-97
برنامه درسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ترم 4 نیمسال اول 98-97
​برنامه درسی بهداشت خانواده ترم 3 نیمسال اول 98-97
​برنامه درسی مبارزه با بیماری ها ترم 1 نیمسال اول 98-97
برنامه درسی مبارزه با بیماری ها ترم 3 نیمسال اول 98-97