اعظم علوی
  اعظم علوی اشکفتکی(استادیار گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)        
 سوابق تحصيلي:
1389-1394 :  دكتري پرستاري. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
1382-1380: كارشناسي ارشد آموزش  پرستاري  اطفال. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
1379-1375: كارشناسي پرستاري. دانشگاه علوم پزشكي شهركرد.
  مقالات چاپ شده:
 1. مقايسه ديدگاه كودكان مبتلا به تالاسمي ما‍ژور و والدينشان در مورد كيفيت زندگي، مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ، 8(4) ،1385.
 2.  بررسي علل مصرف نامنظم قرص آهن در خانم هاي باردار و شيرده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي، درماني شهر بروجن ، مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ، 9(4) ،1386.
 3.  تاثير  فشار در نقطه سانينجيائو  برشدت درد و مدت زايمان در زنان نخست زاي، مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ، 12(4) ،1389.
 4.  نحوه اداره درد كودكان توسط  كادر پرستاري در بيمارستان هاي آموزشي شهركرد ، مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ، 10(2) ،1387.
 5.  بررسي مقايسه اي انحراف فكر و كرم املا(EMLA)  بر شدت درد رگ گيري در كودكان 12-5 ساله... ، مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ، 7(3) ،1384.
 6.  بررسي تاثير گروه درماني بر سلامت روان مادران بيماران تالاسمي، مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ، 10(3) ،1387.
 7.  مقايسه تاثير دو نوع آي يو دي با مصرف متداول بر حجم خونريزي و درد قائدگي ، مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ، 10(3) ،1387.
 8.  بررسي تاثير حباب سازي بر شدت درد رگ گيري كودكان، مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كردستان ، 47(1) ،1387.
 9. مقايسه كيفيت زندگي كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت از ديدگاه خود و والدينشان .. ، مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كردستان ، 55(1) ،1389.
 10.  تاثير گروه درماني حمايتي بر وضعيت سلامت زنان يائسه ، مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  گرگان، 47(31) ،1386.
 11.  ميزان رضايت بيماران بستري از خدمات پرستاري در بيمارستان هاي آموزشي شهركرد ، دو فصل نامه دانشكده پرستاري و مامايي گيلان ،17(57)، 1386.
 12.  برسي مقايسه اي ميزان رضايت مندي از زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه دار شهركرد، مجله علمي دانشكده پرستاري همدان، 14(2)،1385.
 13.  بررسي خصوصيات مدرس باليني اثر بخش  از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي، مجله علمي دانشكده پرستاري همدان، 15(1)،1386.
 14. شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان تالاسميك ....، مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي رفسنجان، 2(1)1386.
 15.  ميزان رضايت بيماران بستري از خدمات پرستاري در بيمارستان هاي آموزشي شهركرد ، مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي گرگان ، 4(1) 1386.
 16. بررسي مقايسه اي سلامت روان دانشجويان پرستاري و مامايي قبل و بعد ار ورود به محيط باليني ...، مجله انوار امروز مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  شهركرد،1(1)1388.
 17. آموزش پزشکی و چالش شبیه سازی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، اسفند1390،11(9)
 18. چالش نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی با پدیده خودکشی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، اسفند1390،11(9)
 19. اهمیت کاربرد یادگیری مبتنی بر خدمات در آموزش بالینی پرستاری، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، اسفند1390،11(9)
 20. درک خودکارآمدی مراقبتی پرستاران کودکان ازمفهوم زبردستی: یک مطالعه کیفی. مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره چهاردهم، شماره سوم، خرداد 1395 ، ص 26.
 21. درک خودکارآمدی پرستاران کودکان از مدیریت فرآیند مراقبت:  یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت 5(3)،1395.
 
22-Alavi A, Bahrami M, Zargham-Boroujeni A, Yousefy A. Characteristic of caring self-efficacy in pediatric nurses: A qualitative study, Journal for Specialists in Pediatric Nursing.20(2015).5-20.
23-Alavi A, Bahrami M, Zargham-Boroujeni A, Yousefy A. Threats to pediatric nurses’ perception of caring self-efficacy: A qualitative study, Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016 March; 18(3).
24-Alavi A, Bahrami M, Zargham-Boroujeni A, Yousefy A. Pediatric Nurses' Perception of Factors Associated with caring Self-efficacy: A Qualitative Content Analysis, Iranian Journal of Nursing and Midwifery, March-April (2015),20(2).
25-Alavi A, Zargham-Boroujeni A, Yousefy A, Bahrami M, Altruism the Values dimension of caring self-efficacy in Iranian pediatric nurses, Journal of Education and Hhealth Promotion . Journal of Education and Health Promotion. 2016 March; 18(3): e25716.
 
 
مقالات ارائه شده در کنگره ها و همایش ها:
 
1-  معرفي و بررسي يك روش انحراف فكر جديد بر شدت درد  رگ گيري در كودكان ، همايش سراسري پيشگيري ، درمان و بازتواني  ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، 1384.
2- بررسي كيفيت زندگي  كودكان و نوجوانان مبتلا به تالاسمي ..، كنگره ملي مراقبت در بيماريهاي خاص  ، اهواز، 1385.
3- مقايسه كيفيت زندگي كودكان و نوجوانان مبتلا به تالاسمي از دو ديدگاه خود و والدينشان ، همايش آموزش،كيفيت زندگي : نقش پرستار و ماما ، رامسر ، 1386.
4- بررسي تاثير حباب سازي بر شدت درد رگ گيري ، پنجمين همايش علمي ساليانه انجن بررسي و مطالعه درد در ايران،1384.
5- بررسي خصوصيات مدرس باليني اثر بخش  از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي ..، همايش كشوري آموزش پزشكي ، تبريز، 1384.
6-بررسي مقايسه اي انحراف فكر و كرم املا(EMLA)  بر شدت درد رگ گيري در كودكان 12-5 ساله .. ، پنجمين همايش هماتولوژي –آنكولوژي ايران ، شيراز،1384.
7-  بررسي كيفيت زندگي  كودكان و نوجوانان 18-8 ساله مبتلا به تالاسمي، همايش سراسري مراقبتهاي پرستاري در بيماريهاي خاص ، كرمانشاه ، 1384.
8- استانداردهاي ابزاري براي اعتبار بخشي آموزش باليني در مامايي ،..، همايش كشوري آموزش پزشكي ، تبريز، 1384.
9- تاثير كرم EMLA  بر شدت درد رگ گيري در كودكان ..،  چهارمين همايش علمي ساليانه انجن بررسي و مطالعه درد در ايران،1383.
11-  بررسي تاثير گروه درماني حمايتي بر وضعيت سلامت زنان يائسه  ...، همايش سراسري پيشگيري ، درمان و بازتواني  ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، 1384.
12-  مقايسه ديدگاه كودكان چاق با كودكان غير چاق  و والدين آنها درباره حيطه هاي مختلف كيفيت زندگي ،  همايش ملي ارتقاء  سطح سلامت زنان و دختران،  شهركرد. 1388.
13- خواص درماني گياه Boswellia serrata ،  اولين همايش منطقه اي گياهان دارويي ...، دانشگاه آزاد واحد شهركرد، 1385.
14-بررسي تاثير گروه درماني بر سلامت روان مادران مبتلا به تالاسمي ،. سومين همايش ملي يافته هاي جديد  در پرستاري كودكان ، اصفهان، 1388.
15.  بررسي شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان تالاسميك ..، هشتمين كنگره سراسري هماتولوژي و انكولوژي ايران ، اروميه ، 1387.
16- بررسي كيفيت زندگي در كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت ... ،  سومين همايش ملي يافته هاي جديد  در پرستاري كودكان ، اصفهان، 1388.
17- بررسي نحوه اداره درد كودكان توسط كادر پرستاري ،  دومين همايش سراسري درد ، تهران ، 1386.
18- بررسی تاثیر انحراف فکر و کرمEMLA بر شدت درد رگ گیری در کودکان مبتلا به تالاسمی، دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین، اصفهان، 30-28 مهرماه 1389
19-  بررسی تاثیر فشار در نقطه سانینجیائو بر شدت درد و مدت زایمان، دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین، اصفهان، 30-28 مهرماه 1389
-20چالش نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی با پدیده خودکشی، اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستار ی و مامایی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، 1391
 
21- The study of quality of life for children and adolescents with type 1 diabetes,  International congress on diabetes and complication, 19-21 may 2009, yazd.Iran.
22- Comparison of obese children views with non-obese children and their parents about the quality of life of children in different areas. 3rd Iranian congress pediatric endocrinology. 30 Nov. Dec 2010. Isfahan. Iran.
23- Compares ion sexual Dysfunction in women with and without Polycystic ovary syndrome. 2nd International congress of metabolic syndrome, obesity & diabetes. June 16-18 2010. Zanjan , Iran.
24- Pediatric nurses’ perspective of the factor related to caring self-efficacy perception: A qualitative study, The first International Nursing& Midwifry Congress on Health and wellbeing,6-9 May.Isfahan,Iran.
25-Exploring caring self-efficacy concept from Iranian nurses perspective in Pediatric wards: A qualitative study.  14 International Congress of pediatrics. Tehran. Iran.
26- Threats to pediatric nurses’ perception of caring self-efficacy: A qualitative study. International Congress of “Nursing & Professionalism in Iran and the World”6-8 September, 2017.Urmia, Iran
27- Altruism, the Values dimension of caring self-efficacy in Iranian pediatric nurses.  15 International  Congress of pediatrics. Tehran. Iran.
 
 
طرح های پژوهشی:
 1. بررسی نحوه اداره درد کودکان توسط کادر پرستاری در بیمارستان های اموزشی شهرکرد( دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)
 2. بررسی کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت ....( دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)
 3. تاثیر گروه درمانی بر وضعیت سلامت زنان یائسه در مراکز بهداشتی.. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)
 4.  بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کودکان 12-6 ساله چاق و غیر چاق شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)
 5. بررسی تاثر گروه درمانی بر سلامت روان والدین بیماران تالسمیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)
 6. بررسی تاثیر مصرف قرص جینکو در افسردگی و اختلالات شناختی بیماران تحت درمانECT )دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد(
 7. بررسی شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان تالاسميك ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)
 8. تدوین یک برنامه کنترل تب در کودکان با سن کمتر از 6 سال. در حال اجرا
 9. علل و فراوانی خطاها و قصورات پرسنل پرستاری شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان هاجر شهرکرد و نیازهای آموزشی از دیدگاه آنها.
شركت در كارگاه :
كارگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 طراحی پرسشنامه، تحلیل عامل مقدماتی، طراحی و روانسنجی پرسشنامه ها بر اساس مطالعات کیفی،  کارگاه آموزشی (ENDnote).
كارگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 نحوه نگارش مقالات پزشكي- آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي الكترونيكي -  محاسبات آماري مقدماتي با نرم افزار SPSS-  پژوهش در اينترنت،   دوره هاي پودماني ( EXCEL, ACCESS,WORD, POWER POINT)
كارگاه هاي  دانشگاه آزاد واحد شهركرد :
 روش تحقيق در علوم انساني- ارزشيابي ، اندازه گيري و آزمون – مقاله نويسي به زبان فارسي، مقاله نويسي به زبان انگليسي ، ارزشيابي و اندازه گيري و پيشرفت تحصيلي، آمار و SPSS پيشرفته – آشنايي با اينترنت- كاربرد تكنولوژي در كلاس درس – برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس- Scientific writing  - آموزش زبان انگليسي (1) –TOEFL  سطح يك – اخلاق حرفه اي- الگوهاي ياددهي و يادگيري ، روانشناسي يادگيري  ، آمار و SPSS  مقدماتي  تعليم و تربيت سطح يك  ، دو ، سه  - درآمدي بر امر به معروف و نهي از منكر- طرح ضیافت اندیشه سال 1393، طرح ضیافت اندیشه سال 1394.
  سوابق آموزشي :
 1384-1382  مربي طرحی دانشگاه علوم پزشكي شهركرد. تدريس تئوري و بالینی  دروس  پرستاري در اطفال و نوزادان.
1394-1384 مربي هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد شهركرد تدريس تئوري و بالینی دروس اطفال- تدريس درس اصول و فنون پرستاري و مامايي- بررسي وضعيت باليني براي پرستاران ومدیریت پرستاری .
1384 تا کنون، مربي حق التدريس دانشكده پرستاري  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و واحد بروجن. تدريس تئوري پرستاري اطفال و مدیریت پرستاری.
تجربیات حرفه ای و  اجرايي:
 1. عضو هیات  علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد  از سال (1384 تا کنون)
 2. مدير پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد واحد شهركرد 1389-1387 .
 3. داور مجلات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و  مجله بالینی پرستاری و مامایی شهرکرد وIranian Journal of Nursing and Midwifery .
 4. استاد نمونه فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد سال 1386
 5. پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1387
 6. پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1389
 7. پژوهشگر نمونه  استانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1394
 8. عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد  از سال 1394 تا کنون.
 9. نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد  المپیاد علوم پزشکی کشور از سال 1394 تا 1395.
 10. استاد نمونه واحد در شاخص های فرهنگی، آموزشی در سال تحصیلی 94-95
11-عضو اصلی کار گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد  .
       12-مدیر گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی از مرداد 1395 تا مهر1396.
13- ریاست دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد.
Email:  azam_alavi92@yahoo.com