طرح درس های مامائی

طرح درس تئوري مامائی
اختلالات عملکرد جنسی
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها
اصول تغذیه مادر و کودک
اصول خدمات بهداشت جامعه
اصول روان پزشکی در مامایی
اصول و فنون تئوری
اصول و فنون عملی
انگل شناسی و قارچ شناسی
ایمنی شناسی
آسیب شناسی
آمار حیاتی
بارداری و زایمان 1
بارداری و زایمان 2
بارداری و زایمان 3
بارداری و زایمان 4
بهداشت مادر و کودک و باروری
بیماری های زنان و ناباروری
بیماری های کودکان
فیزیولوژی 1
فیزیولوژی 2
تشریح 1
تشریح 2
جنین شناسی
دارو شناسی 1
داروشناسی 2
روان شناسی عمومی زن و خانواده
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 2
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی3
میکروب شناسی نظری
میکروب شناسی عملی
نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
نوزادان
ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره
اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی
مدیریت ارتقا کیفیت در بهداشت مادر، کودک و خانواده


طرح درس بالینی مامائی
کارآموزی بارداری طبیعی
کارآموزی بیماری های  کودکان
کارآموزی داخلی جراحی
کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی
کارآموزی بهداشت باروری
کارآموزی بیماری های زنان
کارآموزی پزشکی قانونی
کارآموزی نشانه شناسی
کارآموزی نوزادان

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری
کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی

کارآموزی در عرصه  بیماریهای داخلی جراحی
کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی نوزادان ویژه


طرح درس نیم سال اول تحصیلی 1401-1400

طرح درس بارداری و زایمان 2
طرح درس بهداشت مادر و کودک
طرح درس فیزیولوژی 1

طرح درس اصول خدمات بهداشت جامعه
طرح درس اصول روان پزشکی در مامایی

طرح درس فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی 3
طرح درس فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 1
طرح درس نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
طرح درس اصول و فنون تئوری
طرح درس نوزادان
طرح درس روان شناسی عمومی زن و خانواده

طرح درس تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی
طرح درس اصول تغذیه مادر و کودک
طرح درس آمار حیاتی
طرح درس داروشناسی 1
طرح درس تشریح 1

طرح درس اصول ایبدمیولوژی و مبارزه با بیماریها
طرح درس مدیریت ارتقا کیفیت در بهداشت مادر، کودک و خانواده