طرح درس های مامائی

طرح درس تئوري مامائی
اختلالات عملکرد جنسی
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها
اصول تغذیه مادر و کودک
اصول خدمات بهداشت جامعه
اصول روان پزشکی در مامایی
اصول و فنون تئوری
اصول و فنون عملی
انگل شناسی و قارچ شناسی
ایمنی شناسی
آسیب شناسی
آمار حیاتی
بارداری و زایمان 1
بارداری و زایمان 2
بارداری و زایمان 3
بارداری و زایمان 4
بهداشت مادر و کودک
بیماری های زنان
بیماری های کودکان
تشریح 1
تشریح 2
جنین شناسی
دارو شناسی 1
روان شناسی عمومی زن و خانواده
فیزیوپاتولوژی بیماری های جراحی

فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی1
فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی 2
فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی3

میکروب شناسی
نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
نوزادان


طرح درس بالینی مامائی
کارآموزی بارداری طبیعی
کارآموزی بیماری های  کودکان
کارآموزی داخلی جراحی
کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی
کارآموزی بهداشت باروری
کارآموزی بیماری های زنان
کارآموزی پزشکی قانونی
کارآموزی نشانه شناسی
کارآموزی نوزادان

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری
کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی
کارآموزی در عرصه  بیماری های داخلی جراحی
کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی در عرصه بیماری های زنان
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی نوزادان ویژه

طرح درس نیم سال دوم تحصیلی 99-1398

طرح درس اختلالات سلامت مادر و نوزاد
طرح درس بارداری و زایمان 1- بارداری طبیعی

طرح درس بارداری و زایمان 3
طرح درس بارداری و زایمان 4
طرح درس فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی 2
طرح درس فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی
طرح درس بیماری های زنان
طرح درس آموزش بهداشت و مشاوره
طرح درس مدیریت و کاربرد آن در مامایی