طرح درس های مامائی
طرح درس های تئوري مامائی
اختلالات عملکرد جنسی
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها
اصول تغذیه مادر و کودک
اصول خدمات بهداشت جامعه
اصول روان پزشکی در مامایی
اصول و فنون تئوری
اصول و فنون عملی
انگل شناسی و قارچ شناسی
ایمنی شناسی
آسیب شناسی
آمار حیاتی
بارداری و زایمان 1
بارداری و زایمان 2
بارداری و زایمان 3
بارداری و زایمان 4
بهداشت مادر و کودک
بیماری های زنان
بیماری های کودکان
تشریح 1
تشریح 2
جنین شناسی
دارو شناسی 1
روانشناسی عمومی زن و خانواده
فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 2
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی1
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی3
میکروب شناسی
نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
نوزادان

طرح درس بالینی گروه مامائی
کارآموزی بارداری طبیعی
کارآموزی بیماری های  کودکان
کارآموزی داخلی جراحی
کارآموزی در عرصه  بیماری های داخلی جراحی
کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی در عرصه بیماری های زنان
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی نوزادان ویژه

طرح درس نیم سال تحصیلی دوم 98-97
طرح درس 
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها
طرح درس بارداری و زایمان 1- بارداری طبیعی
طرح درس بارداری و زایمان 4 بیماری های داخلی و جراحی در بارداری و زایمان
طرح درس بارداری و زایمان 3
طرح درس فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی
طرح درس آموزش بهداشت و مشاوره
طرح درس فیزیولوژی 2
طرح درس اختلالات عملکرد جنسی
طرح درس اصول مديريت و كاربرد آن در مامايي
طرح درس بيماري هاي زنان و ناباروري