طرح درس های مامائی
طرح درس های تئوري مامائی
اختلالات عملکرد جنسی
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها
اصول تغذیه مادر و کودک
اصول خدمات بهداشت جامعه
اصول روان پزشکی در مامایی
اصول و فنون تئوری
اصول و فنون عملی
انگل شناسی و قارچ شناسی
ایمنی شناسی
آسیب شناسی
آمار حیاتی
بارداری و زایمان 1
بارداری و زایمان 2
بارداری و زایمان 3
بارداری و زایمان 4
بهداشت مادر و کودک
بیماری های زنان
بیماری های کودکان
تشریح 1
تشریح 2
جنین شناسی
دارو شناسی 1
روانشناسی عمومی زن و خانواده
فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 2
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی1
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی3
میکروب شناسی
نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
نوزادان

طرح درس بالینی گروه مامائی
کارآموزی بارداری طبیعی
کارآموزی بیماری های  کودکان
کارآموزی داخلی جراحی
کارآموزی در عرصه  بیماری های داخلی جراحی
کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی در عرصه بیماری های زنان
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی نوزادان ویژه