چارت درسی گروه مدیریت بهداشت
ترم اول ترم سوم
ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز نوع درس ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز نوع درس
تئوری عملی تئوری عملی
1 آمار حیاتی و شاخص های بهداشتی 3 34 34   جبرانی 11 برنامه ريزي و مديريت استراتژيك در نظام بهداشتي و درماني 3 51   3و4و6 تخصصی
2 اصول و مباني اقتصاد 3 51     جبرانی 12 نظام بهداشتي و درماني تطبيقي 3 51     تخصصی
3 اصول و مبانی مدیریت 3 51     جبرانی 13 ارزيابي مراقبتهاي بهداشتي و درماني 3 51     تخصصی
4 سازمان و مديريت بيمارستان (1) 2 34     جبرانی 14 سمينار موردي 3 51     تخصصی
5 سازمان و مدیریت بهداشت و درمان
ایران
3 51     پایه 15 كارورزي 2       تخصصی
ترم دوم ترم چهارم
ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز نوع درس ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز نوع درس
تئوری عملی تئوری عملی
6 سازمان و مديريت بيمارستان (2) 2 34     جبرانی 16 پایان نامه 4       تخصصی
7 روابط درون بخشي وبرون بخشي بیمارستان 3 51     پایه              
8 اقتصاد بهداشت و درمان 3 51   2 پایه              
9 روش تحقيق در علوم بهداشتي 3 34 34 1 پایه              
10 كارآموزي 2       تخصصی              
 
برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
چاپ