تلفن تماس با دانشکده
تلفن مستقیم دانشکده :  03833361047  
تلفن داخلی قسمتها

آموزش - خانم کمالی: 03833361000 داخلی416
پراتیک -  خانم کیانپور: 03833361000 داخلی 415
رئیس دانشکده - خانم علوی:03833361000 داخلی424
مدیرگروه پرستاری - خانم محمدی:03833361000 داخلی426
مدیرگروه مامایی - خانم گودرزی:03833361000 داخلی427
مدیرگروه بهداشت - آقای شریفی: 03833361000 داخلی425