تلفن تماس با دانشکده
تلفن مستقیم دانشکده :  03833361047  
تلفن داخلی قسمتها

آموزش - آقای رفیع: 03833361000 داخلی416
پراتیک -  خانم کیانپور: 03833361000 داخلی 415
رئیس دانشکده - آقای دکتر مشهدی زاده:03833361000 داخلی424
مدیرگروه پرستاری - خانم میرزائیان:03833361000 داخلی426
مدیرگروه مامایی - خانم رستاک:03833361000 داخلی427
مدیرگروه بهداشت - خانم دکتر کریمیان: 03833361000 داخلی425